اطلاعات فنی

اطلاعات فنی

گروه صنعتی راد دار

بی تردید مشارکت در طراحی تدارک ساخت و اجــراء پروژه های صنعتـــی مستلزم برخورداری همه جانبه از توان علمی – فنی – تجربی – مالی است از این رو بمنظـور پاسخگوئی به ایــن نیــاز در ســـال 1350 گروه صنعتی راد دار ایجاد سازمان و تشکیلات خود را براساس سه محور تولید – پیمان اجراء پروژه ها – بازرگانی برنامه ریزی نموده است و بر حسب ضرورت شرکت های وابسته بــه شــرح ذیـل ایجاد و با بهره گیری از نیروهای متخصص و توانمند توانستــــــــه گامهای بسیارموثری در داخل و خارج از کشور بردارند

اهداف شرکت

عمده ترین هدف سازمان به شرح زیر میباشد

تجمع و تمرکز نیروهای متخصص

ایجاد مرکز طراحی مهندسی بر پایه آخرین استانداردهای جهانی

انجام پروژه های صنعتی از مرحله طراحی تا مرحله کلیه تحویل

هدایت شرکتهای وابسته و اقماری

تحقیقات و برنامه ریزی و ارتباط با مراکز تحقیقات دانشگاهی داخلی و خارجی

کنترل – طراحی – محاسبات فنی – تکنولوژیکی – تقسیم کار فیزیکی – اعمال سیستمهای کوتاه و بلند مدت