شیر تخلیه از 1″ تا 1/2 1″ – BV 30431

شیر تخلیه از 1″ تا 1/2 1″ – BV 30431