راددار پمپ

راددار پمپ

در سال1385 بمنظور ایجاد واحد صنعتی درزمینه تولیدانواع پمپ های استنلس استیل به ثبت رسید و بدنبال آن با دریافت موافقت وزارت صنایع به ایجاد واحد فوق اقــــدام گردید.

قابل ذکر است تولید پمپ های فوق از سال 1358 در واحدهای زیر مجموعه گــــروه تولید میگردید که پس از تاسیس شرکت راددار پمپ انتقــــال و در چهارچـــوب وظایف آن قرار گرفت.

در حال حاضر یکی از واحدهای موفق در زمینه تولیـــــد پمپ های استنلس استیل در ایران میباشد.